વિખ્યાત દેશો

Zelenogorsk અને Kiji — સરખામણી હવામાન

સરખામણી હવામાન
ગરમ અને વર્ષના કોઇ પણ મહિનામાં જ્યાં ઠંડા છે, જ્યાં તે જાણો. દિવસ અને રાત્રે તાપમાન, પાણી તાપમાન અને વરસાદ સરખામણી કરો. સૂર્ય લાંબા સમય સુધી શાઇન્સ, અને જ્યાં વરસાદ કરે છે.

તમે બે શહેરો સરખાવવા માટે પસંદ કર્યા છે:

Zelenogorsk (રશિયા)
Kiji (રશિયા)
અન્ય શહેરોમાં હવામાન સરખામણી કરો
દૈનિક તાપમાન સરખામણી
સરખામણી રાત્રે તાપમાન
પાણી તાપમાન સરખામણી
વરસાદ સરખામણી
Zelenogorsk અને Kiji સરખામણી સીઝન્સ
મોટા ભાગના સન્ની મહિના
Zelenogorsk
Kiji
જુલાઈ 16 દિવસ
મે 14 દિવસ
ઓગસ્ટસ 14 દિવસ
જુલાઈ 16 દિવસ
જૂન 14 દિવસ
ઓગસ્ટસ 14 દિવસ
સૌથી ગરમ મહિના
જુલાઈ 20.4 °C
ઓગસ્ટસ 19.5 °C
જૂન 16.9 °C
જુલાઈ 18.4 °C
ઓગસ્ટસ 17.7 °C
જૂન 13.5 °C
ગરમ પાણી (સમુદ્ર, સમુદ્ર)
ઓગસ્ટસ 18.2 °C
જુલાઈ 16.7 °C
સપ્ટે 14.9 °C
સૌથી ઠંડા મહિના
જાન્યુ -4.9 °C
ફેબ્રુઆરી -3.4 °C
ડિસે -0.4 °C
જાન્યુ -6 °C
ફેબ્રુઆરી -4.9 °C
માર્ચ -2 °C
Rainiest મહિના
ઓગસ્ટસ 7 દિવસ
જુલાઈ 6 દિવસ
જૂન 5 દિવસ
જુલાઈ 8 દિવસ
સપ્ટે 7 દિવસ
ઓગસ્ટસ 7 દિવસ
મોટા ભાગના તોફાની મહિના
ડિસે 18.3 km / h
નવે 17.1 km / h
આઠ અર્થ સૂચવનારા સૂચકાંક 16.3 km / h
નવે 26.7 km / h
ડિસે 25.5 km / h
આઠ અર્થ સૂચવનારા સૂચકાંક 24.6 km / h
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!