વિખ્યાત દેશો

મેક્સિકો — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, મેક્સિકો
પાણી તાપમાન મેક્સિકો (વર્તમાન મહિનો)
Manzaltan 30.6 °C
એકાપુલ્કો 30.5 °C
જ઼િયૂયેટૉનીજો 30.4 °C
પ્વેર્ટો વલ્લર્તા 30.4 °C
સિયુડૅડ Lazaro Cardenas 30.3 °C
Purerto Escondido 30.3 °C
મૅન્જ઼નાઇલો 30.1 °C
Chetumal 29.9 °C
કંપેચે 29.8 °C
કાન્કુન 29.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!