વિખ્યાત દેશો

મેક્સિકો — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, મેક્સિકો
પાણી તાપમાન મેક્સિકો (વર્તમાન મહિનો)
એકાપુલ્કો 28.4 °C
Purerto Escondido 28.2 °C
જ઼િયૂયેટૉનીજો 28.2 °C
સિયુડૅડ Lazaro Cardenas 28 °C
મૅન્જ઼નાઇલો 27.2 °C
Purto Aventuras 26.9 °C
રિવેરા માયા 26.9 °C
કૉજ઼્યુમ્લ 26.9 °C
પ્લાઇયા ડેલ કારમેન માં 26.8 °C
Tulum 26.8 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!