વિખ્યાત દેશો

મેક્સિકો — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, મેક્સિકો
પાણી તાપમાન મેક્સિકો (વર્તમાન મહિનો)
Purerto Escondido 28.5 °C
Chetumal 27.9 °C
સિયુડૅડ ડેલ કારમેન 27.7 °C
કંપેચે 27.7 °C
એકાપુલ્કો 27.5 °C
કૉજ઼્યુમ્લ 27.3 °C
Purto Aventuras 27.3 °C
રિવેરા માયા 27.3 °C
પ્લાઇયા ડેલ કારમેન માં 27.3 °C
Tulum 27.3 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!