વિખ્યાત દેશો

મેક્સિકો — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, મેક્સિકો
પાણી તાપમાન મેક્સિકો (વર્તમાન મહિનો)
Manzaltan 30.1 °C
પ્વેર્ટો વલ્લર્તા 30 °C
એકાપુલ્કો 30 °C
Purerto Escondido 30 °C
મૅન્જ઼નાઇલો 29.9 °C
જ઼િયૂયેટૉનીજો 29.9 °C
સિયુડૅડ Lazaro Cardenas 29.8 °C
Cabo સેન લુકાસ 29.4 °C
Purto Aventuras 29.2 °C
રિવેરા માયા 29.2 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!