વિખ્યાત દેશો

મોન્ટેનેગ્રો — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, મોન્ટેનેગ્રો
પાણી તાપમાન મોન્ટેનેગ્રો (વર્તમાન મહિનો)
Sveti સ્ટેફન 25.4 °C
Herceg ન્યૂ 25.4 °C
Dobrota 25.4 °C
Budva 25.4 °C
Risan 25.4 °C
Tivat 25.4 °C
Igalo 25.4 °C
Milocher 25.4 °C
Bigovo 25.4 °C
Kotor 25.4 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!