વિખ્યાત દેશો

થાઇલેન્ડ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, થાઇલેન્ડ
પાણી તાપમાન થાઇલેન્ડ (વર્તમાન મહિનો)
કો લિ પે 30.1 °C
નરાતીવત 30 °C
હાટ યઈ 29.9 °C
Pattani 29.9 °C
કોહ Lanta 29.7 °C
કરબી 29.6 °C
ફાઇ ફાઇ 29.6 °C
Lamai Beach 29.6 °C
બેંગકોક 29.6 °C
કો લેન 29.6 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!