વિખ્યાત દેશો

સિંગાપુર — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, સિંગાપુર
પાણી તાપમાન સિંગાપુર (વર્તમાન મહિનો)
Sentosa 28 °C
સિંગાપુર 27.9 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!