વિખ્યાત દેશો

મલેશિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, મલેશિયા
પાણી તાપમાન મલેશિયા (વર્તમાન મહિનો)
સંદકાન 29.7 °C
પંગકોર આઇલૅંડ 29.6 °C
જૉર્જ ટાઉન 29.6 °C
Batu Feringgi 29.6 °C
ક્વાલા લંપુર 29.6 °C
પેનૅંગ 29.6 °C
મલાક્કા 29.6 °C
કોટા કિનાબળૂ 29.6 °C
કૂચીંગ 29.6 °C
લૅનંગકાવી 29.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!