વિખ્યાત દેશો

મલેશિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, મલેશિયા
પાણી તાપમાન મલેશિયા (વર્તમાન મહિનો)
લૅનંગકાવી 30.5 °C
પેનૅંગ 30.3 °C
જૉર્જ ટાઉન 30.3 °C
Batu Feringgi 30.3 °C
પંગકોર આઇલૅંડ 30.1 °C
સંદકાન 30.1 °C
ક્વાલા લંપુર 30.1 °C
મલાક્કા 29.9 °C
જોહોર Bahrul 29.8 °C
Kuala Terengganu 29.7 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!