વિખ્યાત દેશો

માલદીવ ટાપુઓ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, માલદીવ ટાપુઓ
પાણી તાપમાન માલદીવ ટાપુઓ (વર્તમાન મહિનો)
Meemu અટૉલ 30.2 °C
અડ્ડૂ અટૉલ 30.1 °C
હા Alifu અટૉલ 30.1 °C
Male Atoll 30.1 °C
Seenu અટૉલ 30.1 °C
Lhaviyani અટૉલ 30.1 °C
Maafushi 30.1 °C
RAA અટૉલ 30 °C
Dhaalu અટૉલ 30 °C
એરી અટૉલ 30 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!