વિખ્યાત દેશો

માલદીવ ટાપુઓ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, માલદીવ ટાપુઓ
પાણી તાપમાન માલદીવ ટાપુઓ (વર્તમાન મહિનો)
અડ્ડૂ અટૉલ 29.2 °C
Seenu અટૉલ 29.2 °C
Faafu અટૉલ 29.1 °C
Dhaalu અટૉલ 29.1 °C
એરી અટૉલ 29.1 °C
Meemu અટૉલ 29 °C
બા અટૉલ 29 °C
Maafushi 29 °C
RAA અટૉલ 29 °C
હા Alifu અટૉલ 29 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!