વિખ્યાત દેશો

માલદીવ ટાપુઓ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, માલદીવ ટાપુઓ
પાણી તાપમાન માલદીવ ટાપુઓ (વર્તમાન મહિનો)
Seenu અટૉલ 28.7 °C
અડ્ડૂ અટૉલ 28.7 °C
Meemu અટૉલ 28.4 °C
Lhaviyani અટૉલ 28.3 °C
Faafu અટૉલ 28.3 °C
Maafushi 28.3 °C
હા Alifu અટૉલ 28.3 °C
Dhaalu અટૉલ 28.2 °C
Male Atoll 28.2 °C
એરી અટૉલ 28.2 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!