વિખ્યાત દેશો

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા
પાણી તાપમાન યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા (વર્તમાન મહિનો)
કી વેસ્ટ 30.4 °C
સારાસોટા 30.4 °C
Everglades 30.4 °C
હ્યુસ્ટન 30.3 °C
મિયામી 30.1 °C
ટામ્પા 30.1 °C
મિયામી બીચ 30 °C
ન્યૂ ઓર્લિયન્સ 30 °C
પોન્સ્ય 28.9 °C
જૅકસનવિલ 27.9 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!