વિખ્યાત દેશો

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા
પાણી તાપમાન યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા (વર્તમાન મહિનો)
પોન્સ્ય 29.3 °C
કી વેસ્ટ 28.3 °C
મિયામી બીચ 28.2 °C
મિયામી 28.1 °C
Everglades 27.7 °C
KAILUA કોના 27.3 °C
સારાસોટા 27.1 °C
હોનોલુલુ 27 °C
હવાઈ 26.9 °C
કોના 26.7 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!