વિખ્યાત દેશો

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા
પાણી તાપમાન યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા (વર્તમાન મહિનો)
Everglades 30.2 °C
સારાસોટા 30.1 °C
કી વેસ્ટ 30 °C
ટામ્પા 30 °C
ન્યૂ ઓર્લિયન્સ 29.9 °C
હ્યુસ્ટન 29.9 °C
મિયામી 29.8 °C
મિયામી બીચ 29.7 °C
પોન્સ્ય 28.5 °C
જૅકસનવિલ 27.8 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!