વિખ્યાત દેશો

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા
પાણી તાપમાન યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા (વર્તમાન મહિનો)
પોન્સ્ય 27.2 °C
Everglades 25.9 °C
મિયામી બીચ 25.9 °C
મિયામી 25.8 °C
કી વેસ્ટ 25.7 °C
KAILUA કોના 25.3 °C
હોનોલુલુ 24.8 °C
હિલો 24.7 °C
હવાઈ 24.7 °C
કોના 24.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!