વિખ્યાત દેશો

ચાઇના — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ચાઇના
પાણી તાપમાન ચાઇના (વર્તમાન મહિનો)
Dadunhai 28.2 °C
સણ્યા 28.2 °C
Yalong Bay 28 °C
Hainan 27.7 °C
હાઈકૌ 27.5 °C
બેિહાઈ 27.2 °C
હોંગ કોંગ 26.9 °C
જ઼્યૂહાઇ 26.7 °C
મકાઉ 26.7 °C
ગ્વંગજ઼્યૂ 26.4 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!