વિખ્યાત દેશો

ચાઇના — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ચાઇના
પાણી તાપમાન ચાઇના (વર્તમાન મહિનો)
સણ્યા 26.3 °C
Dadunhai 26.3 °C
Yalong Bay 26.2 °C
Hainan 25.7 °C
બેિહાઈ 24.2 °C
હાઈકૌ 23.6 °C
તાપેઈ 23.2 °C
મકાઉ 22.8 °C
જ઼્યૂહાઇ 22.7 °C
ગ્વંગજ઼્યૂ 22.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!