વિખ્યાત દેશો

ચાઇના — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ચાઇના
પાણી તાપમાન ચાઇના (વર્તમાન મહિનો)
Dadunhai 26.1 °C
Yalong Bay 26.1 °C
સણ્યા 26.1 °C
Hainan 25.4 °C
બેિહાઈ 23.9 °C
હાઈકૌ 23.4 °C
તાપેઈ 23.1 °C
જ઼્યૂહાઇ 22.6 °C
મકાઉ 22.6 °C
ગ્વંગજ઼્યૂ 22.4 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!