વિખ્યાત દેશો

ચાઇના — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ચાઇના
પાણી તાપમાન ચાઇના (વર્તમાન મહિનો)
સણ્યા 23.3 °C
Dadunhai 23.3 °C
Yalong Bay 23.1 °C
Hainan 20.7 °C
હાઈકૌ 19.4 °C
તાપેઈ 18.4 °C
હોંગ કોંગ 18.2 °C
બેિહાઈ 17.9 °C
મકાઉ 17.9 °C
જ઼્યૂહાઇ 17.8 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!