વિખ્યાત દેશો

ચાઇના — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ચાઇના
પાણી તાપમાન ચાઇના (વર્તમાન મહિનો)
સણ્યા 26.8 °C
Dadunhai 26.8 °C
Yalong Bay 26.6 °C
Hainan 25.9 °C
હાઈકૌ 25.1 °C
બેિહાઈ 24.1 °C
હોંગ કોંગ 24.1 °C
મકાઉ 23.8 °C
ગ્વંગજ઼્યૂ 23.8 °C
જ઼્યૂહાઇ 23.8 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!