વિખ્યાત દેશો

Tumen અને ુલ્યણોવસ્ક — સરખામણી હવામાન

સરખામણી હવામાન
ગરમ અને વર્ષના કોઇ પણ મહિનામાં જ્યાં ઠંડા છે, જ્યાં તે જાણો. દિવસ અને રાત્રે તાપમાન, પાણી તાપમાન અને વરસાદ સરખામણી કરો. સૂર્ય લાંબા સમય સુધી શાઇન્સ, અને જ્યાં વરસાદ કરે છે.

તમે બે શહેરો સરખાવવા માટે પસંદ કર્યા છે:

Tumen (રશિયા)
ુલ્યણોવસ્ક (રશિયા)
અન્ય શહેરોમાં હવામાન સરખામણી કરો
દૈનિક તાપમાન સરખામણી
સરખામણી રાત્રે તાપમાન
વરસાદ સરખામણી
Tumen અને ુલ્યણોવસ્ક સરખામણી સીઝન્સ
મોટા ભાગના સન્ની મહિના
Tumen
ુલ્યણોવસ્ક
ઓગસ્ટસ 15 દિવસ
જુલાઈ 15 દિવસ
જૂન 14 દિવસ
ઓગસ્ટસ 20 દિવસ
જુલાઈ 19 દિવસ
જૂન 16 દિવસ
સૌથી ગરમ મહિના
જુલાઈ 23.9 °C
જૂન 22.4 °C
ઓગસ્ટસ 22 °C
જુલાઈ 24.2 °C
ઓગસ્ટસ 23.1 °C
જૂન 21.3 °C
સૌથી ઠંડા મહિના
જાન્યુ -15.4 °C
ફેબ્રુઆરી -11.6 °C
ડિસે -11.4 °C
જાન્યુ -8.6 °C
ફેબ્રુઆરી -6.7 °C
ડિસે -4.6 °C
Rainiest મહિના
જુલાઈ 5 દિવસ
જૂન 4 દિવસ
ઓગસ્ટસ 4 દિવસ
જૂન 7 દિવસ
જુલાઈ 7 દિવસ
સપ્ટે 6 દિવસ
મોટા ભાગના તોફાની મહિના
એપ્રિલ 13.4 km / h
માર્ચ 12.7 km / h
મે 12.6 km / h
આઠ અર્થ સૂચવનારા સૂચકાંક 18.4 km / h
ડિસે 18.4 km / h
નવે 17.6 km / h
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!