વિખ્યાત દેશો

Betta અને વ્લૅડિવૉસ્ટૉક — સરખામણી હવામાન

સરખામણી હવામાન
ગરમ અને વર્ષના કોઇ પણ મહિનામાં જ્યાં ઠંડા છે, જ્યાં તે જાણો. દિવસ અને રાત્રે તાપમાન, પાણી તાપમાન અને વરસાદ સરખામણી કરો. સૂર્ય લાંબા સમય સુધી શાઇન્સ, અને જ્યાં વરસાદ કરે છે.

તમે બે શહેરો સરખાવવા માટે પસંદ કર્યા છે:

Betta (રશિયા)
વ્લૅડિવૉસ્ટૉક (રશિયા)
અન્ય શહેરોમાં હવામાન સરખામણી કરો
દૈનિક તાપમાન સરખામણી
સરખામણી રાત્રે તાપમાન
પાણી તાપમાન સરખામણી
વરસાદ સરખામણી
Betta અને વ્લૅડિવૉસ્ટૉક સરખામણી સીઝન્સ
મોટા ભાગના સન્ની મહિના
Betta
વ્લૅડિવૉસ્ટૉક
ઓગસ્ટસ 28 દિવસ
જુલાઈ 25 દિવસ
જૂન 22 દિવસ
આઠ અર્થ સૂચવનારા સૂચકાંક 20 દિવસ
જાન્યુ 19 દિવસ
સપ્ટે 19 દિવસ
સૌથી ગરમ મહિના
ઓગસ્ટસ 29.5 °C
જુલાઈ 28.5 °C
જૂન 25.4 °C
ઓગસ્ટસ 23.7 °C
જુલાઈ 22.3 °C
સપ્ટે 20.1 °C
ગરમ પાણી (સમુદ્ર, સમુદ્ર)
ઓગસ્ટસ 26.5 °C
જુલાઈ 25.4 °C
સપ્ટે 24.2 °C
ઓગસ્ટસ 22.4 °C
જુલાઈ 19.4 °C
સપ્ટે 19.4 °C
સૌથી ઠંડા મહિના
જાન્યુ 6.2 °C
ફેબ્રુઆરી 7.1 °C
ડિસે 7.9 °C
જાન્યુ -8.6 °C
ડિસે -5.6 °C
ફેબ્રુઆરી -5.4 °C
Rainiest મહિના
જાન્યુ 8 દિવસ
ડિસે 7 દિવસ
માર્ચ 6 દિવસ
ઓગસ્ટસ 8 દિવસ
જુલાઈ 6 દિવસ
મે 6 દિવસ
મોટા ભાગના તોફાની મહિના
જાન્યુ 18.2 km / h
ફેબ્રુઆરી 18.2 km / h
માર્ચ 17.6 km / h
ડિસે 20 km / h
જાન્યુ 18.9 km / h
નવે 18.6 km / h
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!