ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ចក្រភព​អង់គ្លេស — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ចក្រភព​អង់គ្លេស
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ចក្រភព​អង់គ្លេស (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Gibraltar 16.8 °C
Plymouth 11.8 °C
លទ្ធ​ផល 10.8 °C
Bournemouth 10.7 °C
Belfast 10.1 °C
ទី​ក្រុង Glasgow 9.2 °C
ទីក្រុង Bristol 9.1 °C
ការ​ងូត​ទឹ​ក 9.1 °C
តំបន់ Scarborough 8.6 °C
តំបន់ Middlesbrough 8.4 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!