ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ចក្រភព​អង់គ្លេស — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ចក្រភព​អង់គ្លេស
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ចក្រភព​អង់គ្លេស (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Gibraltar 15.9 °C
Plymouth 10.3 °C
លទ្ធ​ផល 9.1 °C
Bournemouth 9.1 °C
Belfast 8.6 °C
ទី​ក្រុង Glasgow 7.7 °C
ការ​ងូត​ទឹ​ក 7.6 °C
ទីក្រុង Bristol 7.5 °C
តំបន់ Scarborough 7.1 °C
តំបន់ Middlesbrough 7.1 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!