ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​សឹង្ហ​បុរី — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​សឹង្ហ​បុរី
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​សឹង្ហ​បុរី (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Sentosa 29.4 °C
ប្រទេស​សឹង្ហ​បុរី 29.3 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!