ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រជុំកោះ Maldives — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រជុំកោះ Maldives
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រជុំកោះ Maldives (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Seenu កោះ​ផ្កាថ្ម 28.8 °C
Meemu កោះ​ផ្កាថ្ម 28.8 °C
Faafu កោះ​ផ្កាថ្ម 28.8 °C
Addu កោះ​ផ្កាថ្ម 28.8 °C
កោះ​ផ្កាថ្ម​ប្រុស 28.7 °C
លោក Ari Atoll 28.7 °C
Lhaviyani កោះ​ផ្កាថ្ម 28.7 °C
BAA កោះ​ផ្កាថ្ម 28.7 °C
Maafushi 28.7 °C
Raa Atoll 28.7 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!