ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​ថៃ — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​ថៃ
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​ថៃ (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
លោក Ko លោក Li ពេ 29.2 °C
នារី​ឆ្នេរ 29.1 °C
Khao ឡាក់ 29.1 °C
Rawai ឆ្នេរ 29.1 °C
Similan 29.1 °C
ណៃ Harn ឆ្នេរ 29.1 °C
Kamala ឆ្នេរ 29.1 °C
លោក​ស៊ូ​រិ​ន​ប៊ិច 29.1 °C
ម៉ៃ​ខាវ​ឆ្នេរ 29.1 °C
Karon ឆ្នេរ 29.1 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!