ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Bremen បាន 19.6 °C
Lübeck 18.9 °C
ទីក្រុង Hamburg 18.8 °C
Kiel 18.6 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!