વિખ્યાત દેશો

Tumen અને Chemal — સરખામણી હવામાન

સરખામણી હવામાન
ગરમ અને વર્ષના કોઇ પણ મહિનામાં જ્યાં ઠંડા છે, જ્યાં તે જાણો. દિવસ અને રાત્રે તાપમાન, પાણી તાપમાન અને વરસાદ સરખામણી કરો. સૂર્ય લાંબા સમય સુધી શાઇન્સ, અને જ્યાં વરસાદ કરે છે.

તમે બે શહેરો સરખાવવા માટે પસંદ કર્યા છે:

Tumen (રશિયા)
Chemal (રશિયા)
અન્ય શહેરોમાં હવામાન સરખામણી કરો
દૈનિક તાપમાન સરખામણી
સરખામણી રાત્રે તાપમાન
વરસાદ સરખામણી
Tumen અને Chemal સરખામણી સીઝન્સ
મોટા ભાગના સન્ની મહિના
Tumen
Chemal
ઓગસ્ટસ 15 દિવસ
જુલાઈ 15 દિવસ
જૂન 14 દિવસ
જુલાઈ 20 દિવસ
જૂન 20 દિવસ
ઓગસ્ટસ 19 દિવસ
સૌથી ગરમ મહિના
જુલાઈ 23.9 °C
જૂન 22.4 °C
ઓગસ્ટસ 22 °C
જુલાઈ 25.1 °C
જૂન 23.8 °C
ઓગસ્ટસ 23.4 °C
સૌથી ઠંડા મહિના
જાન્યુ -15.4 °C
ફેબ્રુઆરી -11.6 °C
ડિસે -11.4 °C
જાન્યુ -9.1 °C
ડિસે -7 °C
ફેબ્રુઆરી -5.2 °C
Rainiest મહિના
જુલાઈ 5 દિવસ
જૂન 4 દિવસ
ઓગસ્ટસ 4 દિવસ
મે 8 દિવસ
જૂન 6 દિવસ
એપ્રિલ 6 દિવસ
મોટા ભાગના તોફાની મહિના
એપ્રિલ 13.4 km / h
માર્ચ 12.7 km / h
મે 12.6 km / h
ડિસે 8.7 km / h
નવે 8.6 km / h
મે 8.6 km / h
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!