વિખ્યાત દેશો

ઓસ્ટ્રેલિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા
પાણી તાપમાન ઓસ્ટ્રેલિયા (વર્તમાન મહિનો)
ડાર્વિન 26.4 °C
કેર્ન્સ 23.7 °C
ફ્રેઝર 20.6 °C
બ્રિસ્બેન 20.1 °C
સિડની 19.5 °C
પર્થ 19.2 °C
એડિલેડ 15.1 °C
મેલબોર્ન 12.7 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!