વિખ્યાત દેશો

ઓસ્ટ્રેલિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા
પાણી તાપમાન ઓસ્ટ્રેલિયા (વર્તમાન મહિનો)
ડાર્વિન 30.2 °C
કેર્ન્સ 29.1 °C
ફ્રેઝર 27.2 °C
બ્રિસ્બેન 26.7 °C
પર્થ 23 °C
સિડની 22.7 °C
એડિલેડ 22 °C
મેલબોર્ન 21.2 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!