વિખ્યાત દેશો

ઓસ્ટ્રેલિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા
પાણી તાપમાન ઓસ્ટ્રેલિયા (વર્તમાન મહિનો)
ડાર્વિન 29.7 °C
કેર્ન્સ 26.1 °C
ફ્રેઝર 23 °C
બ્રિસ્બેન 22.2 °C
સિડની 19.1 °C
પર્થ 18.3 °C
એડિલેડ 15.9 °C
મેલબોર્ન 14.6 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!