વિખ્યાત દેશો

ઓસ્ટ્રેલિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા
પાણી તાપમાન ઓસ્ટ્રેલિયા (વર્તમાન મહિનો)
ડાર્વિન 31.2 °C
કેર્ન્સ 28.5 °C
ફ્રેઝર 26.2 °C
બ્રિસ્બેન 25.6 °C
પર્થ 21.5 °C
સિડની 21.1 °C
એડિલેડ 20.1 °C
મેલબોર્ન 19.4 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!