વિખ્યાત દેશો

ઓસ્ટ્રેલિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા
પાણી તાપમાન ઓસ્ટ્રેલિયા (વર્તમાન મહિનો)
ડાર્વિન 25.4 °C
કેર્ન્સ 22.9 °C
બ્રિસ્બેન 19.6 °C
ફ્રેઝર 19.4 °C
પર્થ 18.3 °C
સિડની 18.2 °C
એડિલેડ 13.3 °C
મેલબોર્ન 11.1 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!