વિખ્યાત દેશો

અર્જેન્ટીના — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, અર્જેન્ટીના
પાણી તાપમાન અર્જેન્ટીના (વર્તમાન મહિનો)
બ્યુનોસ એરેસ 26.2 °C
માર ડેલ પ્લાટા 20.7 °C
Miramar 20 °C
પ્વેર્ટો માડ્રિન 17.4 °C
સન કાર્લોસ ડે બારિલોચે 12.4 °C
ઉશુઆીયા 8.7 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!