ప్రసిద్ధ దేశాలు

టర్కీ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, టర్కీ
నీటి ఉష్ణోగ్రత టర్కీ (ప్రస్తుత నెల)
Kargicak 17.4 °C
Finike 17.4 °C
Anamur 17.4 °C
Kas 17.4 °C
Konakli 17.4 °C
Kumluca 17.4 °C
Alanya 17.4 °C
Mahmutlar 17.4 °C
Turkler 17.3 °C
Cirali 17.3 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!