ప్రసిద్ధ దేశాలు

యునైటెడ్ స్టేట్స్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, యునైటెడ్ స్టేట్స్
నీటి ఉష్ణోగ్రత యునైటెడ్ స్టేట్స్ (ప్రస్తుత నెల)
పోన్స్య్ 27.2 °C
ఎవెర్ గ్లేడ్స్ 25.9 °C
మయామి బీచ్ 25.9 °C
మయామి 25.8 °C
కీ వెస్ట్ 25.7 °C
Kailua కోన 25.3 °C
హానలూల్యూ 24.8 °C
హిలో 24.7 °C
హవాయి 24.7 °C
కాహులూ 24.5 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!