ప్రసిద్ధ దేశాలు

మోంటెనెగ్రో — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, మోంటెనెగ్రో
నీటి ఉష్ణోగ్రత మోంటెనెగ్రో (ప్రస్తుత నెల)
Bigovo 24.3 °C
Podgoroditsa 24.3 °C
కోటార్ 24.3 °C
Rafailovici 24.3 °C
Petrovac 24.3 °C
Sutomore 24.3 °C
Przno 24.3 °C
Becici 24.3 °C
Sveti స్టీఫన్ 24.3 °C
హెర్సేగ్ నోవి 24.3 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!