ప్రసిద్ధ దేశాలు

మోంటెనెగ్రో — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, మోంటెనెగ్రో
నీటి ఉష్ణోగ్రత మోంటెనెగ్రో (ప్రస్తుత నెల)
Bigovo 14.1 °C
కోటార్ 14.1 °C
హెర్సేగ్ నోవి 14.1 °C
Dobrota 14.1 °C
Risan 14.1 °C
Tivat 14.1 °C
Igalo 14.1 °C
Milocher 14 °C
Rafailovici 14 °C
Petrovac 14 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!