ప్రసిద్ధ దేశాలు

చైనా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, చైనా
నీటి ఉష్ణోగ్రత చైనా (ప్రస్తుత నెల)
సాన్య 23.3 °C
Dadunhai 23.3 °C
యలోంగ్ బే 23.1 °C
Hainan 20.7 °C
హైకౌ 19.4 °C
టైప్డ్ 18.4 °C
హాంగ్ కొంగ 18.2 °C
బేిహై 17.9 °C
Macau 17.9 °C
స్యూహై 17.8 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!