ప్రసిద్ధ దేశాలు

చైనా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, చైనా
నీటి ఉష్ణోగ్రత చైనా (ప్రస్తుత నెల)
సాన్య 26.3 °C
Dadunhai 26.3 °C
యలోంగ్ బే 26.2 °C
Hainan 25.7 °C
బేిహై 24.2 °C
హైకౌ 23.6 °C
టైప్డ్ 23.2 °C
Macau 22.8 °C
స్యూహై 22.7 °C
గ్వంగ్స్యూ 22.5 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!