ప్రసిద్ధ దేశాలు

చైనా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, చైనా
నీటి ఉష్ణోగ్రత చైనా (ప్రస్తుత నెల)
బేిహై 30 °C
Hainan 29.8 °C
స్యూస్షూ 29.7 °C
స్యూహై 29.5 °C
Macau 29.5 °C
హైకౌ 29.4 °C
టైప్డ్ 29 °C
సాన్య 28.9 °C
Dadunhai 28.9 °C
యలోంగ్ బే 28.9 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!