ప్రసిద్ధ దేశాలు

మెక్సికో — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, మెక్సికో
నీటి ఉష్ణోగ్రత మెక్సికో (ప్రస్తుత నెల)
Manzaltan 30.5 °C
సియూయేటానీజొ 30.1 °C
ప్వెర్టో వల్ళార్ట 30.1 °C
ఆకపుల్కొ 30 °C
Purerto ఎస్కోండీదో 30 °C
సియుడ్యాడ్ ల్యాసారో కర్దెనస్ 29.8 °C
Chetumal 29.8 °C
కంపేచే 29.8 °C
Manzanillo 29.7 °C
కాస్యుమ్ల్ 29.5 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!