ప్రసిద్ధ దేశాలు

మెక్సికో — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, మెక్సికో
నీటి ఉష్ణోగ్రత మెక్సికో (ప్రస్తుత నెల)
ఆకపుల్కొ 29.7 °C
సియూయేటానీజొ 29.5 °C
Purerto ఎస్కోండీదో 29.5 °C
సియుడ్యాడ్ ల్యాసారో కర్దెనస్ 29.4 °C
Manzanillo 29.1 °C
కాస్యుమ్ల్ 28.3 °C
Purto Aventuras 28.3 °C
రివేరా మయ 28.3 °C
ప్లైయ డెల్ కార్మెన్ 28.3 °C
ప్వెర్టో వల్ళార్ట 28.3 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!