ప్రసిద్ధ దేశాలు

మెక్సికో — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, మెక్సికో
నీటి ఉష్ణోగ్రత మెక్సికో (ప్రస్తుత నెల)
ఆకపుల్కొ 30 °C
Purerto ఎస్కోండీదో 29.9 °C
సియూయేటానీజొ 29.8 °C
సియుడ్యాడ్ ల్యాసారో కర్దెనస్ 29.6 °C
కంపేచే 29.4 °C
సియుడ్యాడ్ డెల్ కార్మెన్ 29.3 °C
Chetumal 29.2 °C
Manzanillo 28.9 °C
Manzaltan 28.9 °C
కాస్యుమ్ల్ 28.5 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!