ప్రసిద్ధ దేశాలు

ఈజిప్ట్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, ఈజిప్ట్
నీటి ఉష్ణోగ్రత ఈజిప్ట్ (ప్రస్తుత నెల)
రాస్ మొహమ్మద్ 26.6 °C
Naama Bay 26.5 °C
శార్మ్ ఎల్-షేక్ 26.4 °C
Coral Bay 26.4 °C
మార్స అలం 26.4 °C
Safaga 26.3 °C
సాహ్ Hasheesh 26.2 °C
అల్ Qusayr 26.1 °C
హుర్ఘదా 26 °C
ఎల్ Gouna 25.5 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!