ప్రసిద్ధ దేశాలు

ఈజిప్ట్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, ఈజిప్ట్
నీటి ఉష్ణోగ్రత ఈజిప్ట్ (ప్రస్తుత నెల)
మార్స అలం 23.1 °C
రాస్ మొహమ్మద్ 22.8 °C
Naama Bay 22.8 °C
శార్మ్ ఎల్-షేక్ 22.7 °C
Coral Bay 22.7 °C
అల్ Qusayr 22.6 °C
Safaga 22.6 °C
సాహ్ Hasheesh 22.6 °C
హుర్ఘదా 22.5 °C
Dahab 22.1 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!