ప్రసిద్ధ దేశాలు

సింగపూర్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, సింగపూర్
నీటి ఉష్ణోగ్రత సింగపూర్ (ప్రస్తుత నెల)
సింగపూర్ 29.8 °C
సెంటోసా 29.7 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!