ప్రసిద్ధ దేశాలు

సింగపూర్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, సింగపూర్
నీటి ఉష్ణోగ్రత సింగపూర్ (ప్రస్తుత నెల)
సెంటోసా 28 °C
సింగపూర్ 27.9 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!