ప్రసిద్ధ దేశాలు

థాయిలాండ్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, థాయిలాండ్
నీటి ఉష్ణోగ్రత థాయిలాండ్ (ప్రస్తుత నెల)
కో లి Pe 28.8 °C
నై Harn బీచ్ 28.7 °C
Karon Beach 28.7 °C
Patong Beach 28.7 °C
Kata Beach 28.7 °C
ఖావో Lak 28.7 °C
Rawai బీచ్ 28.7 °C
Similan 28.7 °C
కమలా బీచ్ 28.6 °C
Surin Beach 28.6 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!