ప్రసిద్ధ దేశాలు

గ్రేట్ బ్రిటన్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, గ్రేట్ బ్రిటన్
నీటి ఉష్ణోగ్రత గ్రేట్ బ్రిటన్ (ప్రస్తుత నెల)
జిబ్రాల్టర్ 15.9 °C
ప్లిమత్ 10.3 °C
బాయర్నెమవౌత్ 9.1 °C
Torquay 9.1 °C
బెల్ఫాస్ట్ 8.6 °C
గ్లాస్గో 7.7 °C
బాత్ 7.6 °C
బ్రిస్టల్ 7.5 °C
స్కార్బోరో 7.1 °C
మిడిల్స్బ్రో 7.1 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!