ప్రసిద్ధ దేశాలు

గ్రేట్ బ్రిటన్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, గ్రేట్ బ్రిటన్
నీటి ఉష్ణోగ్రత గ్రేట్ బ్రిటన్ (ప్రస్తుత నెల)
జిబ్రాల్టర్ 15.8 °C
ప్లిమత్ 9.9 °C
బాత్ 9.4 °C
బాయర్నెమవౌత్ 9.4 °C
బ్రిస్టల్ 9.4 °C
Torquay 9.3 °C
లండన్ 9.2 °C
లివర్పూల్ 8.6 °C
బెల్ఫాస్ట్ 8.1 °C
గ్లాస్గో 7.8 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!