ప్రసిద్ధ దేశాలు

సీషెల్స్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, సీషెల్స్
నీటి ఉష్ణోగ్రత సీషెల్స్ (ప్రస్తుత నెల)
ప్ర్యాస్లిన్ 30 °C
బ్యూ వాలన్ 30 °C
Mahe 30 °C
సిల్హౌట్ 30 °C
విక్టోరియా 30 °C
Ste అన్నే ద్వీపం 30 °C
Felicite 30 °C
Anse Volbert 30 °C
లా Digue 30 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!