பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

யேகாடெரின்பர்க் — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 23.4°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 13.3°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -13.3°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -15.9°C ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 73.3 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜூலை. குறைந்தபட்ச மழை — 13 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜனவரி மாதம்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!