பிரபலமான நாடுகள்

சிங்கப்பூர் — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், சிங்கப்பூர்
தண்ணீர் வெப்பநிலை சிங்கப்பூர் (தற்போதைய மாதம்)
செந்தோசா 29.7 °C
சிங்கப்பூர் 29.6 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!