பிரபலமான நாடுகள்

மெக்ஸிக்கோ — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், மெக்ஸிக்கோ
தண்ணீர் வெப்பநிலை மெக்ஸிக்கோ (தற்போதைய மாதம்)
அகாபுல்கோ 30.1 °C
ஜிுஅடானேஜோ 30.1 °C
ஸியுட்யாட் லாஜரோ கர்தேனச் 30.1 °C
ப்வெர்டோ வல்லாற்டத 30.1 °C
Purerto எஸ்கொண்திதோ 30 °C
Manzaltan 30 °C
மஞ்சனில்லோ 29.9 °C
கம்பெச்சே 29.5 °C
Chetumal 29.4 °C
ஸியுட்யாட் தேள் கார்மெந் 29.1 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!