பிரபலமான நாடுகள்

எகிப்து — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், எகிப்து
தண்ணீர் வெப்பநிலை எகிப்து (தற்போதைய மாதம்)
மார்ஸ ஆழம் 29.9 °C
Naama பே 29.3 °C
பவள பே 29.3 °C
அல்-Qusayr 29.3 °C
Safaga 29.2 °C
ராஸ் நாயகம் 29.2 °C
-எல்-ஷேக் 29.2 °C
சகல் Hasheesh 29.1 °C
ுர்காட 28.9 °C
எல் Gouna 28.5 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!