பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Dolzhanskaya — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 27.8°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 23.5°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 1.8°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — 0.1°C ஜனவரி மாதம்.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 25.5°C நிலையான ஜூலை. நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — 2.3°C நிலையான ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 69 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜனவரி மாதம். குறைந்தபட்ச மழை — 20.8 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!