பிரபலமான நாடுகள்

பஹாமாஸ் — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், பஹாமாஸ்
தண்ணீர் வெப்பநிலை பஹாமாஸ் (தற்போதைய மாதம்)
கிராண்ட் பஹாமா 28.6 °C
ப்றீபோர்த் 28.4 °C
புதிய பிராவிடன்ஸ் 28.2 °C
ந்யாஸ்யாய 28.2 °C
Andros 28.1 °C
Eleuthera 27.9 °C
Abaco தீவுகள் 27.8 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!