ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

അൾജീരിയ — കാലാവസ്ഥ മാര്ച്ച്, വെള്ളം താപനില

നഗരങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ
സിറ്റി ദിനം രാത്രി മേഘം മഴ വർഷപാതം കടൽ ഞാ
ആല്ജിയര്സ് 17.6 °C 10.8 °C 10 ദിവസം 5 ദിവസം 66 മിമി 15.1 °C 8.3 എച്ച്.
ബത്ന 13.1 °C 4.7 °C 10 ദിവസം 3 ദിവസം 45.1 മിമി 0 °C 8.6 എച്ച്.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!