ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

മലേഷ്യ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, മലേഷ്യ
വെള്ളം താപനില മലേഷ്യ (നിലവിലെ മാസം)
ജോർജ് ടൗൺ 30.2 °C
ബാത് Feringgi 30.2 °C
ല്യാനംഗ്കാവി 30.2 °C
പെന്യാംഗ് 30.2 °C
Buntulu 30.1 °C
കുചിങ് 30 °C
മല്യാക 29.9 °C
കൊടാ കിനാബാല് 29.9 °C
പംക്കോര് 29.8 °C
സാന്ദകാൻ 29.8 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!