ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

ഈജിപ്ത് — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, ഈജിപ്ത്
വെള്ളം താപനില ഈജിപ്ത് (നിലവിലെ മാസം)
റാസ് മുഹമ്മദ് 24.9 °C
കോറൽ ബേ 24.8 °C
നാമ ബേ 24.8 °C
മാര്സ ആഴം 24.7 °C
ശർം-എൽ-ശൈഖ് 24.7 °C
Sahl Hasheesh 24.6 °C
Safaga 24.6 °C
ഹൂർഘത 24.4 °C
അൽ-Qusayr 24.4 °C
Dahab 23.9 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!