ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

ഈജിപ്ത് — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, ഈജിപ്ത്
വെള്ളം താപനില ഈജിപ്ത് (നിലവിലെ മാസം)
മാര്സ ആഴം 29.8 °C
അൽ-Qusayr 29.3 °C
കോറൽ ബേ 29.2 °C
റാസ് മുഹമ്മദ് 29.2 °C
നാമ ബേ 29.2 °C
Sahl Hasheesh 29.1 °C
ശർം-എൽ-ശൈഖ് 29.1 °C
Safaga 29.1 °C
ഹൂർഘത 28.8 °C
El Gouna 28.5 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!