ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

സിംഗപൂർ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, സിംഗപൂർ
വെള്ളം താപനില സിംഗപൂർ (നിലവിലെ മാസം)
കടു 29.7 °C
സിംഗപ്പുർ 29.6 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!