ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

മെക്സിക്കോ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, മെക്സിക്കോ
വെള്ളം താപനില മെക്സിക്കോ (നിലവിലെ മാസം)
ആകപുല്കൊ 29.1 °C
ഴ്ിഹുഅതാണെജോ 29 °C
Purerto എസ്കൊണ്ടിതോ 28.8 °C
സിയുഡ്യാഡ് Lazaro Cardenas 28.8 °C
മഞ്ഴ്നില്ലോ 28.2 °C
കോഴ്ുമേൽ 27.6 °C
Purto Aventuras 27.6 °C
റിവിയേര മായ 27.6 °C
പ്ലൈയ ദെൾ കാര്മെന് 27.6 °C
തുലും 27.5 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!