ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്
വെള്ളം താപനില യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് (നിലവിലെ മാസം)
Everglades 30.2 °C
സരസോതാ 30.1 °C
ഹ്യൂസ്റ്റൺ 30 °C
ട്യാംപ 30 °C
കീ വെസ്ട് 30 °C
ന്യൂ ആര്ലീയന്സ് 29.9 °C
മിയാമി 29.7 °C
മൈയമി ബീച്ച് 29.6 °C
പോന്സ്യ് 28.5 °C
ജ്യാക്സന്വില് 27.7 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!