ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

മാലിദ്വീപുകൾ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, മാലിദ്വീപുകൾ
വെള്ളം താപനില മാലിദ്വീപുകൾ (നിലവിലെ മാസം)
Meemu അടാല് 28.8 °C
Faafu അടാല് 28.8 °C
Addu അടാല് 28.8 °C
Seenu അടാല് 28.8 °C
Ari അടാല് 28.7 °C
Lhaviyani അടാല് 28.7 °C
Baa അടാല് 28.7 °C
Maafushi 28.7 °C
ഭൂതലങ്ങളിലൂടെ അടാല് 28.7 °C
Haa Alifu അടാല് 28.7 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!