ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

മാലിദ്വീപുകൾ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, മാലിദ്വീപുകൾ
വെള്ളം താപനില മാലിദ്വീപുകൾ (നിലവിലെ മാസം)
Addu അടാല് 29.6 °C
Seenu അടാല് 29.6 °C
Meemu അടാല് 29.3 °C
Faafu അടാല് 29.3 °C
Dhaalu അടാല് 29.2 °C
Ari അടാല് 29.2 °C
Maafushi 29.1 °C
Male Atoll 29.1 °C
Baa അടാല് 28.9 °C
ഭൂതലങ്ങളിലൂടെ അടാല് 28.9 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!