ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

ജർമ്മനി — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, ജർമ്മനി
വെള്ളം താപനില ജർമ്മനി (നിലവിലെ മാസം)
ഹാംബർഗ് 5.8 °C
ബ്രെമന് 5.5 °C
കീൽ 5.4 °C
Lubeck 4.6 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!