ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

മൊണ്ടിനീഗ്രോ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, മൊണ്ടിനീഗ്രോ
വെള്ളം താപനില മൊണ്ടിനീഗ്രോ (നിലവിലെ മാസം)
Budva 25.5 °C
Risan 25.5 °C
Tivat 25.5 °C
Igalo 25.5 °C
Milocher 25.5 °C
Bigovo 25.5 °C
Kotor 25.5 °C
Rafailovici 25.5 °C
Petrovac 25.5 °C
Przno 25.5 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!