ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

സീഷെൽസ് — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, സീഷെൽസ്
വെള്ളം താപനില സീഷെൽസ് (നിലവിലെ മാസം)
Beau Vallon 28.4 °C
മാഹി 28.4 °C
Silhouette 28.4 °C
വിക്ടോറിയ 28.3 °C
Ste ആനി ദ്വീപ് 28.3 °C
Felicite 28.3 °C
Anse Volbert 28.3 °C
ലാ Digue 28.3 °C
പ്ര്യാസ്ലിന് 28.3 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!