ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

തുര്ക്കി — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, തുര്ക്കി
വെള്ളം താപനില തുര്ക്കി (നിലവിലെ മാസം)
അതന 29.5 °C
മെർസിൻ 29.5 °C
Iskenderun 29.5 °C
ബുക്കിംഗ് 29.4 °C
Okurcalar 29.4 °C
GOYNUK 29.4 °C
Kemer 29.4 °C
അണ്ടല്യ 29.4 °C
Beldibi 29.4 °C
Incekum 29.4 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!