ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ
കാലാവസ്ഥ താരതമ്യം

Karaburun — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

മാസം അന്തരീക്ഷ താപനില
ശരാശരി കൂടിയ പ്രതിദിന താപനില — 31.2°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി കൂടിയ രാത്രി താപനില — 23.3°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി മിനിമം പ്രതിദിന താപനില — 11.4°C ജനുവരിയിൽ. ശരാശരി മിനിമം രാത്രി താപനില — 8.6°C ജനുവരിയിൽ.
മാസം വെള്ളത്തിന്റെ താപനില
വെള്ളം ശരാശരി കൂടിയ താപനില — 24.6°C നിശ്ചിത ആഗസ്റ്റ്. വെള്ളം ശരാശരി കുറഞ്ഞ താപനില — 15.2°C നിശ്ചിത ഫെബ്രുവരി.
വർഷപാതം, മിമി
പരമാവധി വർഷപാതം — 131.7 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ജനുവരിയിൽ. മിനിമം വർഷപാതം — 1.7 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ജൂലൈ.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!