ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

ഉക്രേൻ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, ഉക്രേൻ
വെള്ളം താപനില ഉക്രേൻ (നിലവിലെ മാസം)
Strelkovoe 25.8 °C
Genichesk 25.7 °C
Kirillovka 25.4 °C
Novokonstantinovka 25.3 °C
Primorsk 25.3 °C
Novoazovsk 25.3 °C
Berdyansk 25.2 °C
Belosarayskaya Kosa 25.2 °C
Mariupol 25.2 °C
Lunacharsk 25.2 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!