ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

ഉക്രേൻ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, ഉക്രേൻ
വെള്ളം താപനില ഉക്രേൻ (നിലവിലെ മാസം)
Genichesk 23.6 °C
Strelkovoe 23.4 °C
Novoazovsk 23.4 °C
Mariupol 23.2 °C
Melekino 23.1 °C
Kirillovka 23.1 °C
Belosarayskaya Kosa 23 °C
Novokonstantinovka 22.9 °C
Berdyansk 22.9 °C
Urzuf 22.9 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!