ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ
കാലാവസ്ഥ താരതമ്യം

Vinnitsa — മാസം കാലാവസ്ഥ

മാസം അന്തരീക്ഷ താപനില
ശരാശരി കൂടിയ പ്രതിദിന താപനില — 26°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി കൂടിയ രാത്രി താപനില — 15.4°C ജൂലൈ. ശരാശരി മിനിമം പ്രതിദിന താപനില — -2.9°C ജനുവരിയിൽ. ശരാശരി മിനിമം രാത്രി താപനില — -5.7°C ജനുവരിയിൽ.
വർഷപാതം, മിമി
പരമാവധി വർഷപാതം — 84.4 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ജൂണ്. മിനിമം വർഷപാതം — 29.2 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ആഗസ്റ്റ്.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!