ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

അൾജീരിയ — കാലാവസ്ഥ ഫെബ്രുവരി, വെള്ളം താപനില

നഗരങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ
സിറ്റി ദിനം രാത്രി മേഘം മഴ വർഷപാതം കടൽ ഞാ
ആല്ജിയര്സ് 14.9 °C 8.9 °C 9 ദിവസം 5 ദിവസം 63.1 മിമി 14.9 °C 7.3 എച്ച്.
ബത്ന 8.9 °C 1.6 °C 9 ദിവസം 2 ദിവസം 28.6 മിമി 0 °C 7.6 എച്ച്.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!